Horní zámek Vimperk (Winterberg)

projekt obnovy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014-2020

Projekt je zaměřen na řešení stavebně-technického stavu části národní kulturní památky zámek Vimperk, konkrétně tzv. Horního zámku, jenž je nyní v zanedbaném až havarijním stavu a prohlídkové trasy jsou provozovány v omezeném režimu. Po dokončení projektu bude Horní zámek zpřístupněn, vznikne nová prohlídková trasa a muzejní expozice a také návštěvnické zázemí. Zpřístupněním objektu bude fond památek NPÚ prezentovaných veřejnosti doplněn o objekt středoevropského významu.

Horní zámek před začátkem stavebních prací

operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020

 • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek
 • doba trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2020
 • celkové zdroje projektu: 110 164 811,00 Kč

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 5/2017 ze dne 27. 3. 2017. Příjemcem je Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích.                             

Zaměření a cíle projektu

Projekt je zaměřen na rozsáhlou obnovu zámku spočívající ve 4 hlavních aktivitách:

 • Vybudování důstojného návštěvnického centra a příslušného provozního zázemí pro návštěvníky v příčném křídle Horního zámku a přeložení páteřních i lokálních areálových sítí.
 • Rozšíření a modernizace prostor Muzea Vimperska, vytvoření nové atraktivní expozice zahrnující kulturní krajinu Vimperska, včetně místního sklářství, knihtisku, zmizelé Šumavy a etnografie 19. a 20. století, a také modernizace depozitáře.
 • Vytvoření reprezentativních návštěvnických tras, které budou vybaveny dobovým mobiliářem a budou prezentovat nejdůležitější historické období stavebního vývoje sídla a života v něm.
 • Restaurátorská obnova vybraných nádvorních fasád.

Zámek Vimperk vznikl v polovině 13. století jako pevnost střežící jednu z větví obchodní cesty spojující v té době České království s Bavorskem, později známé jako Zlatá stezka. Zásadní bylo období počátku 17. století, kdy byl zámek ve vlastnictví Novohradských z Kolovrat a prošel nejcennějšími renesančními přestavbami. Poslední šlechtičtí majitelé, Schwarzenbergové, začali od 18. století zámek využívat spíše k správě a řízení hospodaření velkostatku. Po pozemkových reformách objekt pronajímali jako kasárna československého vojska. Po druhé světové válce přešel zámek v roce 1947 do vlastnictví státu, který jej využíval jako byty a kanceláře podniků Jihočeských státních lesů. Po roce 1989 měl zámek ve správě Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava. Více než 50 let sídlí v zámku místní vlastivědné muzeum, jehož kontinuita je nyní zajištěna pod názvem Muzeum Vimperska.

Novodobé stavební úpravy, zvláště ty z minulého století, znamenaly potlačení a skrytí historicky hodnotných komponentů, ať již z nejstarší stavební fáze či z období 19. století. Areál je poznamenán nedostatkem údržby v minulých letech. Trpí užitím nevhodné střešní krytiny, odlupujícími se historickými omítkami fasád, „vybydlenými“ interiéry s propadlými stropy a podlahami v havarijním stavu, nefunkčními a nedostačujícími inženýrskými sítěmi či provizorním návštěvnickým a provozním zázemím.

Podle kvalifikovaného odhadu lze po dokončení projektu očekávat návštěvnost přibližně 18 000 platících návštěvníků za rok. Předpokladem je, že po dokončení projektu bude návštěvnost objektu dále růst, neboť jde o národní kulturní památku v těsném kontaktu s Národním parkem Šumava, v městské aglomeraci a na důležité mezinárodní dopravní a turistické komunikaci.

Kontakt:

 • Mgr. Vojtěch Brož, kastelán státního zámku Vimperk, tel. +420 778 427 134, +420 778 700 076, broz.vojtech@npu.cz
 • Mgr. Lucie Budirská, PR státního zámku Vimperk, tel. +420 778 427 134, +420 720 120 622, budirska.lucie@npu.cz
 • Jana Chmelová, tel. +420 386 352 762, +420 778 767 254, chmelova.jana@npu.cz